مشخصات فنی

عنوان

پمپ کفکش پنتاکس -

برند

پنتاکس -

نوع

کف کش -

سیال

آب شور - آب (نوشیدنی) - آب دریا -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

پنتاکس