مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ کفکش سه فاز بهاران -

برند پمپ مستغرق

بهاران -

سیال

آب شور - آب صاف - آب دریا -

فاز

سه فاز -

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

بهاران