مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور پنتاکس -

برند پمپ مستغرق

پنتاکس -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

پنتاکس