مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور پمپیران -

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-