مشخصات فنی

عنوان

پمپ شناور سایر -

برند

سایر -

نوع

غوطه ور در روغن -

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

سایر