مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

پمپ شناور لوارا -

برند پمپ مستغرق

لوارا -

نوع پمپ مستغرق

شناور -

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

لوارا