مشخصات فنی

نام پمپ مستغرق

الکتروپمپ لجن کش صنعتی -